header-logo2.png

Emlak Rehberi


 • Binan?n projesi var m??
 • Zemin et�d� yap?lm?? m?? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsay?s?na g�re projesi yap?lm?? m??)
 • Bina yap?l?rken deprem y�netmeli?i dikkate al?nm?? m?? Hangi deprem y�netmeli?ine g�re yap?lm???
 • Projeler kim taraf?ndan yap?lm?? ve bu projeler denetlenmi? mi?
 • Binan?n ruhsat?, kullan?m izni var m??
 • Betonu elle kar?larak m?, yoksa betoniyerle mi d�k�lm�? ya da haz?r beton mu kullan?lm???
 • Yap?n?n teknik uygulama sorumlusu kim, ilgili ki?iler mi?
 • Kullan?lan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve �ak?l nereden gelmi?, k?rma ta? kul- lan?lm?? m?? (Deprem sonras?nda binalar?n deniz kumuyla yap?lmas? yanl?? bir ?ey gibi g�sterildi. Yanl?? olan bu kuma k?rma ta? katmamakt?r. Yoksa deniz kumu kullan?labilir.)
 • Yap?da kullan?lan demirin �zelli?i nedir? Nerv�rl� m�, d�z demir mi kullan?lm??? Bu �zellikler projeye uygun mu?
 • Bu demirler standartlara uygun mu?
 • Kullan?lan betonun laboratuar deneyi var m??
 • Proje ile yap? aras?nda paralellik sa?lanm?? m??

SATICILAR ?�?N; Tapunun asl? veya fotokopisi, T.C kimlik no, vergi ile kimlik kart? sureti, sat?lacak m�lk�n konut ise DASK deprem sigorta poli�esi, ikametgah adresi, bir adet resim, irtibat telefonu. Ayr?ca emlak?n beyan de?erini g�steren yaz? Belediye'den al?nmal?d?r.

ALICILAR ?�?N, vatanda?l?k numaras? vergi kimlik numaras?, kimlik belgesi, ikametgah adresi, telefon irtibat kayd? gerekir.

Sat?lmas? istenilen ta??nmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa ta??nmaz?n ada, parsel numaras?n? belirtir belge, hi�biri yok ise malikin s�zl� beyan?,

Sat?c? ve al?c?lar?n foto?rafl? n�fus c�zdanlar? veya pasaportlar?,

Talep, mal�kin temsilcisinden geliyor ise temsile ili?kin belge ile temsilcinin foto?rafl? n�fus c�zdan?, bir adet vesikal?k foto?raf? ve temsilciliklerine ait belge (vek�letname), al?c?lar aras?nda da bizzat i?leme kat?lmayan var ise ayn? belgeler,

Sat?c?n?n bir, al?c?n?n iki adet, son alt? ay i�inde �ekilmi? vesikal?k foto?raflar?,

Sat?? bedelinin bir k?sm? i�in kanuni ipotek tesis edilecek ise sat?c?n?n ayr?ca bir foto?raf? gereklidir.

Her y?l art?r?lan eml�k vergisi de?erinden az olmamak �zere ve yeniden de?erleme oran? da eklenerek beyan edilen de?er �zerinden al?c? ve sat?c? ayr? ayr? %2 oran?nda tapu harc? �der.

Ta??nmaz?n sat?c? taraf?ndan varsa veraset ve intikal vergisi ili?i?i kesilir.

D�ner sermaye i?letmesinde belirlenen tarifeye g�re �cret ve e?itime katk? pay? tahsil edilir.

Emlak vergi beyannamesi, her d�rt y?lda bir genel beyan d�neminde m�kelleflerin ba?l? bulunduklar? ilgili belediyelere verilir. Beyanname �zerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (Mart, Nisan, May?s aylar? i�inde), ikinci taksiti de Kas?m ay?nda olmak �zere iki e?it taksitte �denir,

Hay?r yoktur. Tapu o gayrimenkul�n m�lkiyet bilgilerini i�eren bir sahip olma belgesidir.?mar durumu ise yap?lan naz?m planlar ve imar planlar?yla belirlenen arazi kullan?m kararlar?d?r. Bu arazi kullan?m kararlar?yla bir b�lge konut, ye?il alan, okul, yol vb. olabilir. ?ahsa ait ve tapusu olan bir gayrimenkul kamuya ait bir kullan?m alan?nda kal?yorsa o arsa ya da konut Kamula?t?rma Kanunu kapsam?nda bedeli �denerek kamula?t?r?l?r.

�ncelikle al?nacak olan arsan?n tapusunun olup olmad???na hisseli ya da m�stakil tapulu olup olmad???na bak?l?r. Arsan?n ait oldu?u b�lgenin Tapu Sicil M�d�rl�?�'nden al?nacak olan arsan?n tapu kay?tlar?nda ipotek, haciz ya da k?s?tlay?c? bir durum olup olmad??? kontrol edilir. Arsan?n ait oldu?u il�e/belde varsa b�y�k?ehir belediyesinden al?nacak olan arsan?n pafta, ada, parsel numaralar? belirtilerek planlardaki durumu ve b�lgenin jeolojik yap?s? �?renilir. Bilgiler tamamlan?nca tapudan sat?? ger�ekle?ir. Noterden yap?lan sat??lar tapuda ge�erli de?ildir.

Vatanda??n Belediyeye Do?rudan Ba?vurmas? Durumunda ?stenen Belgeler Listesi: Tapu sahibinin n�fus c�zdan? Tapu sahibinin adresi Tapu sahibinin telefon numaras? Tapu fotokopisi Vatanda??n Belediyeye ba?ka Bir ?ehirden Ba?vurmas? Durumunda Gerekli Evrak ve ??lemler Listesi: Herhangi bir Belediyeden bina, arsa ya da arazi beyannamesi bo? formu al?narak; Vatanda??n binas? varsa, bina beyannamesi formunu doldurmal?, Vatanda??n arsas? varsa, arsa beyannamesi formunu doldurmal?, Vatanda??n arazisi varsa, arazi beyannamesi formunu doldurmal?. Doldurulan beyanname, hangi Belediye s?n?rlar? i�inde ise o Belediyeye posta ile g�nderilmeli Belediyeye g�nderilen beyanname i�in tahakkuk fi?i kesilerek posta �eki hesap numaras? ile birlikte ilgilisine g�nderilmeli ?lgili ki?i kesilen tahakkuk fi?ine g�re, Belediyenin hesap numaras?na paray? yat?rmal?d?r.

Arsa hisseli ise al?nan hissenin, ortak m�lkiyete tabi arsa �zerinde tespitini yapmak m�mk�n de?ildir. Parselasyon plan? yap?lm?? ise parselin kroki �zerinde noter taraf?ndan tastik edilmesi suretiyle hangi ki?iye sat?ld???n?n belirlenmesi yap?labilir.

Ruhsat al?nm?? yap?larda herhangi bir de?i?iklik yap?lmas? yeniden ruhsat al?nmas?na ba?l?d?r. Ba??ms?z b�l�mlerin br�t alan? artm?yorsa ve nitelik de?i?miyorsa ruhsat, hi�bir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Derz, i� ve d?? s?va, boya, badana, oluk, dere, do?rama, d�?eme ve tavan kaplamalar?, elektrik ve s?hhi tesisat tamirleri ile �at? onar?m? ve kiremit aktar?lmas? ve y�netmeli?e uygun olarak mahallin hususiyetine g�re belediyelerce haz?rlanacak imar y�netmeliklerinde belirtilecek ta??y?c? unsuru etkilemeyen di?er tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi de?ildir. Belediyeler veya valilikler mahallin ve �evrenin �zelliklerine g�re yap?lar aras?nda uyum sa?lamak, g�zel bir g�r�n�m elde etmek amac?yla d?? cephe boya ve kaplamalar? ile �at?n?n malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir.

Yap? ruhsatiyesi almak i�in belediye, valilik b�rolar?na yap? sahipleri veya kanuni vekillerince dilek�e ile m�racaat edilir. Dilek�eye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine ge�ecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesaplar?, r�perli veya yoksa, ebatl? kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanl?? bulunmuyorsa m�racaat tarihinden itibaren en ge� otuz g�n i�inde yap? ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanl?? oldu?u takdirde; m�racaat tarihinden itibaren onbe? g�n i�inde m�racaat�?ya ilgili b�t�n eksik ve yanl??lar? yaz? ile bildirilir. Eksik ve yanl??lar giderildikten sonra yap?lacak m�racaattan itibaren en ge� onbe? g�n i�inde yap? ruhsatiyesi verilir.

Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortaklar?n say?s?n? ve hisse oranlar?n? g�steren tapudur. Hisseli arsa tapular?nda ki?ilerin toplam arsa i�indeki yerleri tapu kay?tlar?nda g�r�nmez ancak ortaklar kendi aralar?nda bu ayr?m? anla?arak yaparlar fakat bu ay?r?m tapu kay?tlar?nda g�r�nmez. M�stakil (ba??ms?z) tapu, bir tek ki?iye ait olan ve s?n?rlar?, yeri kadastral paftalarda belirtilen ortaklar? olmayan tapudur. Gayrimenkul al?mlar?nda bu tapu tercih edilmelidir.

�ncelikle al?nacak olan konutun tapusunun olup olmad???na ve kat m�lkiyetine ge�ilip ge�ilmedi?ine bak?l?r. Konutun ait oldu?u b�lgenin Tapu Sicil M�d�rl�?�'nden al?nacak olan konutun tapu kay?tlar?nda ipotek, haciz ya da k?s?tlay?c? bir durum olup olmad??? kontrol edilir.Konutun ait oldu?u il�e/belde varsa b�y�k?ehir belediyesinden al?nacak olan konutun pafta, ada, parsel numaralar? belirtilerek planlardaki durumu ve b�lgenin jeolojik yap?s? �?renilir. Bilgiler tamamlan?nca tapudan sat?? ger�ekle?ir. Noterden yap?lan sat??lar tapuda ge�erli de?ildir.

2644 say?l? Tapu Kanunu?na g�re, yabanc? ?ah?slar?n T�rkiye?'de sat?? veya di?er yollarla gayrimenkul edinmeleri, m�tekabiliyet (kar??l?kl?l?k) ve yasal s?n?rlamalara uygunluk ko?ullar?n?n bir arada bulunmas?na ba?l?d?r. Anayasa?n?n 16. maddesine g�re yabanc?lar?n gayrimenkul edinmeleri ve bunlar �zerinde yapacaklar? tasarruflar, uluslararas? hukuka uygun olarak ve ancak yasayla s?n?rlanabilir. Kar??l?kl?k esas?na g�re, bir yabanc? �lke vatanda??n?n, T�rkiye?'de gayrimenkul mal edinmesi, T�rk vatanda?lar?n?n da o �lkede gayrimenkul mal edinmesine kanunen izin verilmi? olmas? ve bu hakk?n da fiilen uygulanabilmesidir. Buna g�re, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Barbados, Bel�ika, Brezilya, Dominik, El Salvador, Fransa, Gabon, Guetamala, Hollanda, ?ngiltere, ?rlanda, ?spanya, ?talya, Kanada, KKTC, Kolombiya, L�ksenburg, Malavi, M?s?r, Norve�, Orta Afrika, Panama, Peru, Somali, ?ili, Tanzanya, Venez�ella ve ?srail uyruklu ?ah?slar?n T�rkiye?'de gayrimenkul edinmesi serbesttir.

Gayrimenkul�n sahibi, m�lk� kullanma gereksiniminde ise, sat?n alma tarihinden itibaren bir ay i�erisinde kirac?ya durumu ihtarname ile bildirerek, sat?n alma tarihinden sonraki 6 ay i�erisinde kirac?ya tahliye davas? a�abilir. Bu m�lk�, yeni sat?n alan ki?i, eski sahibi ile kirac? aras?nda yap?lm?? s�zle?menin t�m h�k�mlerini de devralm?? olur. Bunedenle kira s�zle?mesinin sonunda ihtiya� sebebi ile dava a�ma hakk?na sahiptir. Fakat bu s�renin uzun olmas? durumunda, kanun bu s�reyi beklemeden kirac?n?n tahliye olmas? i�in 6 ay gibi bir s�re tan?m?? ve bu s�renin sonunda tahliye davas? a�?labilmesini h�kme ba?lam??t?r. Bunun i�in meskenin yeni sahibinin, gayrimenkul� sat?n ald??? tarihten itibaren bir ay i�erisinde noter kanal? ile ihtar �ekerek buray? sat?n ald???n?, be meskene gereksinimi oldu?unu, bu nedenle de bu tahliyenin istendi?inin bildirilmesi gerekir.

Feshin hakl? nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundad?r. Hakl? nedenler kanal proje hatas?, binan?n �ok nemli olmas? veya ?s?nanamamas? gibi evin i�erisinde oturulmas?n? engelleyecek nedenler olarak �zetlenebilir.

* Randevu saatinde tapuda iki tarafta haz?r bulunmal?d?r.

* Okuma ve yazma bilmeyen ki?iler i�in 2 adet ?ahit haz?rda bulunmal?d?r.

* Sat?? evraklar? al?c? ve sat?c? taraf?ndan eksiksiz bir ?ekilde imzalanmal?d?r.

* Tapu i?lemleri bittikten sonra;

* Ba?l? bulunan belediyeye emlak vergisi i�in yeni kay?t yap?lmal?d?r.

* ?lgili kurumlara(elektrik ve su) yeni kay?t i�in gidilmelidir.