header-logo2.png


yoku? ba??na geldi?inde
Bodrum�u g�receksin
sanma ki sen
geldi?in gibi gideceksin
senden �ncekiler de b�yleydiler...
akillarini hep Bodrum�da b?rak?p gittiler...

Cevat ?akir KABAA?A�LI


Bodrum sadece deniz, g�ne? ve renkli gecelerden ibaret de?ildir. Toplumlar?n binlerce y?l boyunca yerle?ik olarak ya?ad?klar? Bodrum, g�n�m�zde g�sterdi?inden daha zengin bir ge�mi?e sahiptir. Bir�ok b�y�k uygarl???n ve tarihsel olay?n merkezinde ya da yak?n?nda rol almas? sebebiyle de tarih ara?t?rmalar?nda da hep �zel bir yeri olmu?tur.

Bodrum hakk?ndaki t�m bilgileri tek bir kaynaktan edinmek ve �zetleyerek aktarmak �ok zordur. Ancak M.�.5.yy�da ya?am??, Halikarnas do?umlu ve �tarihin babas?� olarak an?lan Heredot�dan g�n�m�ze kalan bilgiler ge�mi?e ???k tutmaktad?r.

�Ba?ka yerde nur i�inde yat?laca??na burada nur ya?an?r� diyen, Halikarnas Bal?k�?s? olarak bilinen Cevat ?akir Kabaa?a�l?�y? anlamak i�in kelimeler yetersiz kal?r. Bodrum, ya?and?k�a bir par�an?z haline gelmesiyle nam salm??t?r. �yle ki, Homeros'un 'Ebedi mavilikler �lkesi' dedi?i Bodrum, �nceki ad?yla Halikarnassos, tarih boyunca payla??lamayan ve u?runda hep�m�cadele edilen bir yer olmu?tur.

Do?u ve Bat? limanlar?n?n birle?mesinden meydana gelen yar?mada �zerinde y�kselen kalesi ve k?y?lar?na dizilmi?, duvarlar?nda begonvillerin menevi?lendi?i bembeyaz evleri, k�mbetleri, denize inen darac?k sokaklar?, nam? �lke d???na �?km?? ah?ap yatlar? ve tersaneleriyle g�zde bir beldedir.

"T�rkiye'nin hi�bir tatil beldesi Bodrum kadar kadar farkl? ve s?ra d??? bir imaja sahip de?ildir. Herkes farkl? anlat?r Bodrum�u, herkesin Bodrum�u kendinedir. "Eskiden evler, sava? ve savunma i�in y�ksek yama�lara kondurulurdu. Bunlara ev de?il "kule" denirdi. Ama deniz �zlemiyle, maviye imreni?ten �t�r� yerlerinde duramayarak, �am kokan nal?nlar?yla, t?ng?r m?ng?r yoku? a?a?? se?irtmi?ler; iki koyun g?c?r g?c?r �ak?llar? boyunca dizilmi?ler. Arkada kalanlar ayak u�lar?na kalkarak k?z karde?lerinin omuzlar? �zerinden denize bakakalm??lar. Kimi cesur evler de denize dal?p kay?k olmu?lar ve dalgalar �zerinde oynaya g�le, karadaki p?s?r?k k?z karde?leriyle alay etmi?ler. ??te bundan dolay? kay?klarla evlerin, bir de mandalin bah�elerinin s?k? f?k? akrabal??? vard?r. Denizde gidip gelmekten usanan kay?klar ya ev ya da mandalin bah�esi olurlar."�Mesela bu, Halikarnas Bal?k�?s?�n?n Bodrum�u���Kasabal? insanlar, beyaz badanal? evler, d�kkanlar, denizinin her hali, beyaz k�p�kl� dalgalar, sersemletici r�zg�r, k�rle?tiren parlak g�ne?, kale, tatilciler, deniz havlular?, has?r ?apkalar, s?cak, koylar, yeniden deniz, biraz daha r�zgar, g�ne?, dar sokaklar, pembe �i�ekler, tekneler ve yine deniz...��Bunlar da �nl� romanc? Selim ?leri�nin Bodrum�unun olmazsa olmazlar?�Halikarnas Bal?k�?s?�n?n ve onun Bodrum'a sevdaland?rd??? ayd?nlar?m?z?n Bodrum'u mesken tutup y?l?n b�y�k b�l�m�n� ya da t�m�n� Bodrum�da ge�iren sanat�? ve ayd?nlar?m?z?n da bu �nde b�y�k paylar? vard?r. Selim ?leri'nin, Vedat T�rkali'nin ve daha nice yazar?m?z?n romanlar?, hikayeleri vard?r Bodrum'da ge�en. Mazhar-Fuat-�zkan nas?l anlataca??n?, nereden ba?layaca??n? bilemez konu Bodrum olunca. �n� gittik�e artan, �n� artt?k�a kalabal??? da artan Bodrum'da bir ?airimize, yazar?m?za ya da ressam?m?za rastlars?n?z mutlaka bir yerlerde.�Edebiyat �?retmeninizden, �ocukluk arkada??n?za kadar uzan?r bu kar??la?malar. Tesad�f san?rs?n?z, oysa de?ildir, herkesin yolu ge�er Bodrum�dan� Bodrum kavu?mad?r�

Sadece bireyler de?ildir elbette Bodrum�u bu kadar �nl� k?lan�� Bodrum'un denize sevdal? s�ngercileri, dalgalara sevdal? kaptanlar?, bal?k�?lar?, beyaz badanal?, mavi panjurlu evleri, evlerin duvarlar?na t?rmanm?? fu?ya begonvilleri, �evresindeki p?r?l p?r?l koylar? ve en �ok da g�n do?umuna do?ru uzay?p giden geceleridir Bodrum'u Bodrum yapan.�

Sal? g�nleri kurulan, giysi, kuma? ve hediyelik e?ya pazar? kadar, Per?embe ve Cuma g�nleri kurulan meyve-sebze pazar? da yerli yabanc? herkesin ilgisini �ekmektedir.

G�n�m�zde Bodrum, yaln?zca bir tatil y�resinden beklenen t�m unsurlar? b�nyesinde toplamakla kalmam??, k�lt�r, sa?l?k ve sosyal� alanlarda da t�m gereksinimlerin kar??lanabildi?i, yaz-k?? ya?anabilecek �nemli bir il�e haline gelmi?tir.