header-logo2.png

AKYARLAR (KEFALUKA)
Ahtapotu, taze bal?klar? ve Akyarlar Plaj? ile �n yapm?? �ok eski bir bal?k�? k�y� olarak bilinir Akyarlar (Kefaluka). Bodrum Yar?madas?�n?n en g�ney kesiminde Kos Adas?�n?n hemen kar??s?nda yer al?r. Bodrum�un merkezine 20km, Turgutresi Merkezi�ne 8km. mesafede olan, di?er koylara g�re daha do?al ve b�kir kalm?? bir beldedir. Bodrum�dan �?k?p Turgutreis y�n�ne 9 km gittikten sonra G�rece K�y��nden kestirme yola saparak 11km. sonra e?siz denizi ile Akyarlar�a var?labilir.

Akyarlar Koyu�nun sa? taraf?nda bal?k�? bar?na?? ve k�y kahveleri, ortas?nda lokanta ve kafeler, sol taraf?nda ise e?siz g�zellikte kumsal ve deniz yer almaktad?r. Akyarlar�?n simgesi haline gelmi? sahildeki ta? ev g�n�m�zde art?k kullan?lm?yor olsa da ge�mi?e ait ipu�lar? ta??maktad?r. Sahildeki baz? evlerden de anla??laca?? gibi, Akyarlar eski zamanlarda Rumlar'?n yazl?k beldesiymi?. G�n�m�zde Rumlar, Akyarlar'dan 5 km. uzakl?ktaki ?stank�y (Kos) Adas?�nda ya?amaktad?r. ?stank�y��n ???klar? ile adeta bir g�l� and?ran gece manzaras?, ba?ka hi� bir Bodrum beldesinin veremeyece?i bir keyif sunmaktad?r.


ABD�de i? ve ekonomi �evrelerine hitap eden Forbes Dergisi 2005 y?l?nda, Akyarlar Kumsal?�n? d�nyan?n en l�ks 15 kumsal? aras?nda g�stermi?tir. Yerel sanat�? ve oyuncular aras?nda T�rkb�k� ve G�lk�y gibi bal?k�? k�ylerinin de �ok pop�ler oldu?unu ifade eden dergi, Bodrum Yar?madas?�ndaki en iyi kumsal?n ise muhte?em kamp olanaklar? ve r�zg�r s�rf� imk�nlar?yla Akyarlar oldu?una dikkat �ekmi?tir.

 

Akyarlar, do?usunda Ba?la Koyu�ndan ba?lar, bat?s?nda Fener Burnu�na kadar uzan?r. Turkuaz mavisi denizi ve ince kumlu plaj?n?n yan? s?ra, karadan denize do?ru esen r�zg�r?yla da s�rf yapmaya da olduk�a uygundur.


Belli ba?l? koylar? s?ras?yla Ba?la, Aspat, Karaincir, Akyarlar (K�y i�i), Ak�ab�k, Meteor ve Kemer�dir. S�z konusu koylar?n d???nda irili ufakl? bir�ok bakir koya sahiptir.

Karaincir, hem  g�neyden hem kuzeyden tepeler aras?nda kalmas? sebebiyle hi�bir taraftan r�zgar almayan, ince alt?n rengi kumlu plaj?nda harika vakit ge�irebilece?iniz ve dinlenebilece?iniz Bodrum Yar?madas?�n?n en g�zel sahillerinden biridir.

 

Ba?la ise, teknelerin de u?rak yeri olan Karg? Koyu ve Camel Beach�e de  ev sahipli?i yapan �zel bir yerdir. Bodrum�da y�zmek i�in en elveri?li yerlerden biridir.

 

Per?embe g�nleri semt pazar? kurulmaktad?r.

 

B?TEZ (A?A�LIK K�Y�)Bodrum�a karadan 8 km, denizden 2,5 deniz mili mesafedeki Bitez (A?a�l?k), Yunanca (Pedesa) ba?l?k, bah�elik anlam?na gelmektedir. �nl� ��kertme T�rk�s��nde ad? ge�en Bitez Yal?s?, Ba?la ve Adaburnu aras?nda G�mbet�den hemen sonra ikinci koyda bulunmaktad?r. Yemye?il do?as?yla �nl� Bitez kasabas?, yal?dan itibaren geni? bir alana yay?lm??  mandalina ve zeytin bah�elerine ev sahipli?i yapmaktad?r.

 

S?cak ve kumlu bir denizi olan, havas? Bodrum'a nazaran daha serin oldu?u i�in yerli ve yabanc? turistler taraf?ndan yo?un ilgi g�ren Bitez, y�zme ve g�ne?lenmenin yan? s?ra su kaya??, kano, deniz bisikleti gibi ba?ka alternatifler de sunmaktad?r. Bodrum Yar?madas?�nda r�zg�r s�rf� denilince akla gelen iki yer vard?r: Bitez ve Akyarlar. R�zg�r s�rf� �?renmek isteyenler i�in profesyonel e?itmenleri olan s�rf okullar? da bulunmaktad?r.

 

Do?a y�r�y�?lerinden ho?lananlara b�y�k keyif veren y�r�y�? yollar? da vard?r. K?? aylar?nda g�r�l g�r�l akan dereler, yaz mevsiminde kurudu?u i�in off road ve y�r�y�? yollar? olarak kullan?lmaktad?r. Mandalina a?a�lar? aras?na gizlenmi? evler aras?nda kaybolmak, sonras?nda denize varmak�


Bitez�e �zel bir ba?ka yer de Bodrum Bitez Kad?nlar Kahvesi�dir. Sadece kad?nlara �zel, yaz g�nlerinde bir�ok kad?n?n �n�ndeki a�?k alanda �rg� �rerken, �ay ya da kahve i�erken ya da tavla oynarken g�r�lebilece?i yerdir Kad?nlar Kahvesi.

 

Dal?ndan kopar?lm?? taze meyve ve sebzelerin, g�nl�k s�t �r�nlerinin, hatta giysi ve ev gere�leri nin de bulunabildi?i me?hur Bitez Pazar? ise Per?embe g�nleri kurulmaktad?r.

 

G�L-T�RKB�K��nceden iki ayr? k�y olan G�lk�y (Karianda) ve T�rkb�k� (Madnasa),  1999 y?l?nda birle?erek G�lt�rkb�k� ad?yla tek bir belde olmu?tur.

 

Bodrum'a yak?nl??? ile de tercih edilen bu belde hem denize girip g�ne?lenme imk�n? hem de e?lence anlam?nda, Bodrum kadar olmasa da hareketli geceler, ge�irilebilecek alternatifler sunar.

 

T�rkiye�nin son y?llardaki en pop�ler e?lence ve dinlence mek�nlar?n?n bulu?tu?u yer olan T�rkb�k��nde eskiden bal?k�?lar?n sandallar?n? ba?lad??? tahta iskeleler art?k jet sosyetenin tekneleriyle yana?t??? ??k teraslar haline gelmi?tir. T�m d�nyadan �ok say?da �nl�n�n tatil yapt???, ev sahibi oldu?u ya da en az?ndan bir ak?am yeme?i yedi?i yerdir G�lt�rkb�k�. �zel ara�la 20, minib�sle yakla??k yar?m saatte ula??l?r T�rkb�k��ne ama son y?llarda deniz u�a??yla gitmeyi tercih edenlerin say?s? gittik�e artmaktad?r.

 

Tarihe merakl? olanlar i�in zengin de bir beldedir ayn? zamanda G�lt�rkb�k�. K�y�n tepelerinde tarihi kal?nt?lar yer almaktad?r. �zellikle ta?, tu?la y???nlar?yla �evrili y?k?nt?lar aras?nda iki kule, ev kal?nt?lar?, sarn?�lar, kaya mezarlar? ve ta?l?k saha dikkat �eker.

 

Do?a a??klar? i�in de bulunmaz bir yerdir. G�lk�y'�n ad?n? ald???, i�inde y�zlerce bitki ve hayvan �e?idini bar?nd?ran g�l ve etraf?ndaki palmiyeler kesinlikle g�r�lmeye de?erdir. Do?al a?a�lardan Palmiye familyas?n?n bir t�r� olan a?a�lar?n g�r�nt�lerinin g�zelli?i d???nda en belirgin �zelli?i ise bu a?a�lar?n yanmamas?d?r. D�nya literat�r�ne ge�en bu �zel a?a�lar sadece �lkemizde ve Girit'de yeti?mektedir.

 

G�MBETBodrum'a yaln?zca 2 km. mesafede g�zel bir koyda yer alan ve son y?llarda �zellikle yabanc? turistler taraf?ndan tercih edilen G�mbet, ad?n? b�lgedeki �st� beyaz daml? �ok say?da su sarn?c?ndan almaktad?r.  G�mbet'in denizi s?? ve kumsal? uzundur. Bu a�?dan �zellikle �ocuklu aileler i�in ideal bir tatil yeridir.

 

Asl?nda Bodrum�un bir mahallesiyken, Bodrum merkezine yak?n olmas? ve plaj?n?n g�zelli?i sayesinde son y?llarda olduk�a geli?mi?, a�?lan �ok say?da otel, pansiyon, restoran, bar ve diskolar? ile kendine has bir tatil beldesi konumuna gelmi?tir. ?nceburun ve Adaburun aras?ndaki koyda yer alan G�mbet, su sporlar? i�in �ok elveri?li bir konumdad?r. Bodrum Yar?madas?�n?n en pop�ler su sporlar? merkezleri de burada bulunmaktad?r.

 

G�mbet, ayn? zamanda hareketli gece hayat?yla da �zellikle son y?llarda Bodrum'un gece hayat?na bir alternatif haline gelmi?tir.

 

Pazar g�nleri semt pazar? kurulmaktad?r.


G�M�?L�KYerle?imin isminin nereden geldi?ine dair farkl? s�ylenceler var. Biri burada bulunan g�m�? madeninden geldi?ini s�yler, di?er ise g�n bat?mlar?nda denizin ald??? g�m�?� renkten� ?smi nereden gelirse gelsin, Bodrum�un en b�y�leyici koylar?ndan biridir G�m�?l�k.

Bodrum merkezine 21km. uzakl?kta olan G�m�?l�k'e giderken Peksimet Bo?az?'n? ge�ip yel de?irmenlerinin oldu?u tepe a??ld???nda g�r�len manzara bile insana huzurlu bir nefes ald?rmaya yeter asl?nda. Narenciye bah�elerinin aras?ndan k?vr?larak giden yoldan sahile inildi?inde yol en sert havalarda bile emniyetli bir s???nak olan do?al limanda son bulur.

Antik Mindos ?ehrinin �zerine in?a edildi?inden dolay?, Sit Alan? oldu?u i�in titizlikle korunan G�m�?l�k, k�y olarak kalabilmi? nadir koylardand?r.  Myndos�un Leleg ?ehrinin bir b�l�m� sular alt?ndad?r ve dalarak bu kal?nt?lar? g�rmek m�mk�nd�r. Bat?k Myndos ?ehrinde tiyatro, stadyum, duvarlar ve mozaik kapl? tiyatro sahnesi ve Roma d�neminden kalan g�n�m�zde sanat evi olarak kullan?lan kilise g�r�lebilecek baz? tarihi eserlerdir. Koyun giri?indeki Tav?an Adas?'na ise bat?k ?ehrin ta?lar? �zerinden sekerek ge�ebilirsiniz. Ada, ismini hakl? �?kar?rcas?na bir �ok tav?ana ev sahipli?i yapar. Tav?an Adas?'n?n g�ney taraf?ndaki koy ise deniz ve g�ne? tutkunlar?n?n tercih etti?i do?al bir plajd?r. En s?cak yaz g�nlerinde bile hafif bir esintisi vard?r.

G�ne?in bat??? da ayr? bir renk c�mb�?�d�r G�m�?l�k'de. G�m�?l�k��n en g�zel zamanlar? ak?am karanl???yla ba?lar. G�m�?l�k�de sabah ge� gelir ve ak?am da daha ge� ��ker. G�ne? tepenin �zerinden ge�erken ve ak?am inerken deniz binlerce renge b�r�n�r. Denizin rengi �nce k?rm?z?ya sonra da g�m�?e d�ner.

Bodrum Yar?madas?�n?n en iyi bal?k restoranlar? burada bir aradad?r. Bunda muhakkak e?siz manzaras?n?n ve ger�ek bir bal?k�? k�y� olmas?n?n rol� b�y�kt�r. Plaja konulmu?, �zeri mezelerle kapl? masalara oturup, rak? ve bal?k keyfini de yapt?ktan sonra G�m�?l�k, bir ayr?cal?k haline gelir. Y�reye �zg� kabak �i�e?i dolmas?, mezelerin olmazsa olmaz?d?r.

G�m�?l�k pazar?, �ar?amba g�nleri kurulmaktad?r.


G�NDO?AN (FAR?LYA)Bodrum merkezine 25km. uzakl?ktaki G�ndo?an (Farilya), yar?madan?n en eski yerle?melerinden biridir. G�ndo?an'?n eski ad? olan ve bir Rum s�zc�?� olan Farilya, "G�ne?in Do?u?u" anlam?na gelmektedir. Eskiden bal?k�?l?k, zeytincilik, s�nger avc?l??? ve mandalinac?l???n ana ge�im kayna?? oldu?u G�ndo?an, g�n�m�zde bu gelir kaynaklar?n?n neredeyse tamam?n?n yerini turizme b?rakm??t?r.

G�ndo?an, Bodrum Yar?madas?�n?n kuzey-bat? k?y?lar?nda, G�lt�rkb�k� ile Yal?kavak aras?nda yer almaktad?r. G�ll�k K�rfezi�nin g�neyindeki G�ndo?an'dan k�rfezin kuzey k?y?lar?ndaki Didim'i g�rmek m�mk�nd�r. Ender "mavi bayrakl? koy"lardan biridir. Koy �evresinde bulunan belli ba?l? adalar Fener Adas?, Apostrol Adas?, Prasa Adas?�d?r. G�ndo?an'dan tekne ile 15 dakika uzakl?ktaki Apostle Adas?'na gidilebilir. Adan?n yemye?il do?as?, aday? saran ilgin� ?ekilli kayalar ve freskler, g�n�m�ze kalabilmi? tepenin en �st�nde yer alan 3 adet Bizans kilisesi, sarn?� kal?nt?lar? ve Rahip Evleri ziyaret edilebilir. ?lgin� sark?tlar? ve dikitleriyle �nl� Peynir �i�e?i ma?aras? da unutulmamal?d?r.

K�y�n yukar?s?ndaki kayal?k ve volkanik ta?l? yerde, kayalara oyulup saklanm?? mezarlardan kal?nt?lar yer almaktad?r. Yak?nlar?ndaki bir ma?arada bulunan eski Bronz �a?? seramikleri, cilali ta? baltalar ve de?irmen ta?lar?n?n da i?aret etti?i gibi b�lgenin en eski yerle?im yerleri aras?nda say?lmaktad?r.

Yaz?n devaml? esen meltem, yerel halk ve tatilcilere ferahl?k verir. R�zg�rl? bir yer olmas?ndan dolay?, r�zgar s�rf� tutkunlar? da son zamanlarda b�lgeye ak?n etmektedir.

�ar?amba g�nleri, G�ndo?an pazar alan?nda meyve-sebzeynin yan? s?ra hal?lar, vazolar ve yerel el sanat �r�nleri sat?lmaktad?r ve yar?madan?n her yerinden daha ucuzdur.

G�VERC?NL?KBodrum-Milas Havaalan?�na 15km, Bodrum merkezine 22km. mesafede bulunan G�vercinlik, Bodrum�a merhaba denilen yerdir. Bir zamanlar?n k���k bal?k�? k�y�; gelirken ilk, d�n�?te son durak!  Kar??s?ndaki y�ksek ve geni? Salih Adas?'n?n do?usundaki tepeler �am orman?yla, etekleri ise zeytinliklerle kapl?d?r.

Havaalan?na yak?nl???, sahil ?eridinin uzunlu?u ve sakinli?iyle son zamanlarda yar?madan?n en g�zel mevkilerinden biri haline gelmi?tir. �stelik �ok ke?fedilmemi? ve sessiz olu?u da de?erini ikiye katlamaktad?r.

G�vercinlik tatilin dezavantajl? k?sm? ise, belki Bodrum'a de?il ama Turgutreis, Yal?kavak gibi yar?madan?n di?er mevkilerine uzak bir noktada bulunmas?d?r. Ancak G�vercinlik'in denizi ve birbirinden ??k otelleri ile -hele de daha sakin bir tatil tercih ediliyorsa- pek ba?ka bir yere gitmeye gereksinim b?rakmaz.

Pazartesi g�n� y�resel �r�nlerin bulundu?u semt pazar? kurulmaktad?r.

 

ORTAKENT � YAH?? (M�SKEB?)Bodrum'un en uzun sahili, ayn? zamanda yar?madan?n en geni? narenciye d�zl�klerine sahip Ortakent, t�m k�y yollar?n?n kesi?im noktas?d?r. Ortakent-Yah?i, Bodrum Yar?madas?�n?n bat?s?nda kalan, eski k�y �zelli?ini koruyabilmi?, ye?illiklerin aras?ndan uzanan ince yollarla denize inilen bir beldedir. Bodrum ?ehir merkezine yakla??k karadan 7 km, denizden 3 mil uzakl?ktad?r. ?sminden de anla??laca?? gibi, yar?madan?n merkezinde bulunur. Yerel halk bir isimle daha seslenir bu beldeye, M�sgebi... Anlam? ise, bir s�ylentiden ibaret. Eski zamanlarda, Ortakent, narenciye bah�eleri ve reng�renk �i�ekleri ile cennetten bir k�?e imi?. Her yer "mis gibi" kokarm??. Bu nedenle bu beldeye "mis gibi" diye s�ylene s�ylene, olmu? ismi "M�sgebi"... Yar?madan?n eski toprak ya?l?lar?n?n a�?klamas?d?r bu...

Bodrum Ortakent - Yah?i b�lgelerini Uludere ad?yla an?lan akarsu ikiye b�ler. B�lgede eskiden oldu?u gibi, tar?m, hayvanc?l?k ve narenciye ile u?ra??l?r. Sahil kesimleri gelirini daha �ok turizmden elde ederken, k�y�n i�lerine do?ru gelir kap?s? narenciye ve hayvanc?l??a do?ru kayar. Halen bozulmam?? dokusu ile Ortakent, mandalina bah�eleri ve mavi bayrakl? denizi ile ziyaret�ilerine ev sahipli?i yapar. K�y i�ine do?ru girildi?inde, ge�en y�zy?ldan kalma eski ta? evlere ve tepedeki eski de?irmenlere rastlan?r. B�lgede, 17. y�zy?lda savunma ama�l? olarak yap?lm?? kulelerden ikisi halen ayaktad?r. Bunlardan biri Mustafa Pa?a�ya di?eri karde?i Ahmet Pa?a�ya aittir.

Deniz taraf?nda b�lgenin tam kar??s?nda yer alan "�elebi Adas?" pek �ok g�nl�k gezi teknesinin u?rad??? bir adad?r. B�lgenin uzun ve geni? bir koy olmas?ndan ve r�zg�r? �ok iyi almas?ndan dolay?, s�rf, optimist, katamaran gibi yelken sporlar? i�in elveri?lidir. Bunun yan?nda jet-ski, parasailing gibi pek �ok su sporu da yap?lmaktad?r. Ayr?ca �lkenin en b�y�k al??veri? merkezlerinden biri de bu b�lge s?n?rlar? i�inde yer almaktad?r.

B�lgenin en bat?s?nda yer alan ?imdilerde "Camel Beach" ad?yla an?lan fakat eskilerin "Karg? Koyu" diye bildi?i, sanki sonsuz bir kumsalm??cas?na uzanan do?al bir plaj? vard?r. "Camel Beach", ad?n? eskiden beri kumsalda yatan ve otlayan develerden alm??t?r. Bu develer yerli ve yabanc? pek �ok ziyaret�inin ilgi oda?? olmu?tur. Ayr?ca plaj?n kumlar?nda d�nyan?n pek az yerinde rastlanabilen "zambaklar?" g�rmek de m�mk�nd�r. Bu plaja g�nl�k tur teknelerinin yan? s?ra karayolundan �zel ara�larla veya minib�sle de gelinmektedir.

Yar?madada g�ne?in en g�zel batt??? yerlerden biridir. Ayr?ca ge�mi?ten kalan pek �ok gelenek oldu?u gibi devam ettirilmektedir; bunlardan en �nemlisi d�?�nlerdir. D�?�nlerde k?na gecesinde, gelinlere eskiden kalan ve antik de?ere sahip olan "Devran(Bindall?)" ad? verilen k?rm?z? kadife �zerine simlerle i?lenmi? ve her i?lemenin farkl? bir anlam? olan gelinlikler giydirilir. B�lgede, gene eskiden kalan geleneklerden olan, "Deve G�re?leri" d�zenlenmektedir.

Son 30 y?ldan bu yana Bodrum yar?madas?yla beraber Ortakent, turizmde de geli?me g�stermi?tir. Ortakent ve Yah?i Beldesinin sahil ?eridinde b�y�k k���k pek �ok otel y?l?n en az 6 ay? kaliteli hizmet vermektedir. Sahil ?eridindeki �o?unlu?u bal?k restorant? olan yiyecek mek�nlar? g�nd�zleri de kahvalt? servisi vermektedir.

Otlu g�zlemelerin de sat?ld??? Ortakent pazar? �ar?amba g�nleri kurulmaktad?r.


TORBAUykusuz geceleri ve bitmeyen enerjisiyle �n plana �?kan Bodrum�da sakin bir tatil ge�irmek imk�ns?z de?ildir, zira Torba, Bodrum�a hem 5km. mesafede, hem de huzur, s�k�net ve do?ay? birle?tirerek, kendine has, d�?�k tempolu bir tatil anlay???n? adeta bir stile d�n�?t�r�p, b�nyesinde bar?nd?rmay? ba?arm??t?r.

 

Bodrum Yar?madas?�n?n kuzey y�n� daha �ok nemli r�zg�r ald???ndan daha ye?ildir, g�ney y�n� ise daha kurak oldu?undan makiler a??rl?ktad?r. Kuzeyde yer alan Torba do?as? di?er koylara nazaran daha ye?il ve canl?d?r. Co?rafi konumu gere?i koyun kapal? olmas? nedeniyle, Bodrum'un en sert poyrazlar?nda bile denizi dalgas?zd?r ancak yaz s?caklar?nda imdad?n?za yeti?en ak?am�zeri esintileriyle me?hurdur. Ye?ilini koruyabilmi? �al?l?klar aras?ndan her yol, bu dalgas?z denize �?kar. Deniz s?? ve temizdir ancak dibi �ak?ll?d?r. Yat liman?nda sonlanan sahili denize girmek i�in elveri?lidir. Bu korunmal? liman?n bir par�as? olan Torba, yat�?lar?n u?rad?klar? ve bal?k�? yerli halk?n yakalad?klar? deniz �r�nlerini bo?altabildikleri �nl� bir bar?nakt?r. �nceleri sadece bir bal?k�? bar?na?? olan liman? ?imdi, tekneleri, yatlar? a??rlamakta yine de sadeli?inden ve huzurundan �d�n vermemektedir.

 

2500 ya??ndaki Leleg kal?nt?lar? ve 15 metre �ap? ile yuvarlak formlu  Leleg Mezar? ger�ekten g�r�lmeye de?er� Koyun do?u taraf?nda boy g�steren Bizans Manast?r? Torba�n?n tarihteki yerini simgelemektedir.

 

Torba, on be?-yirmi y?l �ncesine kadar birka� k�y evinden ve k�mbetten ba?ka bir yap?n?n bulunmad???, zeytinliklerle kapl? dar bir sahil ?eridi olan bir koy ya da yerel tabirle b�kt�. Artan �zel otelleri ile oldu?u kadar, bal?k�? lokantalar?yla da yerli ve yabanc? turistlerin dikkatini �eken Bodrum Torba, sakin ve sessiz bir ortamda tatil arayanlar?n �nceli?i haline gelmi? durumdad?r. Uzun y?llar yerle?ik halk? olan bir k�y var olmad???ndan, Torba belki de kendi k�yl�s� olmayan tek k�yd�r.  Bodrum�a en yak?n koylardan biri olman?n avantaj?yla k?? aylar?nda da ya?anabilen kaliteli bir belde haline gelmi?tir. 

TURGUTRE?SEski ad? Karatoprak olan beldenin ad? 1485 y?l?nda do?an Amiral Turgut Reis�in bu beldenin Karaba? mahallesinde do?mu? olmas?ndan dolay? de?i?tirilmi? ve 1972'de Turgutreis olmu?tur. Beldeye ismini veren ve Bat?�da Dragut ad?yla bilinen Turgut Reis, �zellikle Osmanl?lar'?n Malta Ku?atmas? ile tan?nmaktad?r. Kasaban?n bir ka� kilometre d???nda, deniz kenar?nda bulunan an?t onun ilk yelken a�t??? yeri g�sterir.


Bodrum�a 18km. mesafede yer alan ve yirmi bine yakla?an n�fusuyla il�e merkezinden sonra Bodrum Yar?madas?'ndaki ikinci b�y�k yerle?im yeridir. Akyarlar, Fener Burnu, Karaincir Plaj?, Aspat, Kad?kalesi ve Ba?la �nemli turistik noktalardan baz?lar?d?r. Bodrum Yar?mdas?'n?n bat? ucunda yer alan Turgutreis, 2003 y?l?nda a�?lan D-Marin ile �n�n� ve uzun sezon ya?amaya elveri?lili?ini artt?rm??t?r.

�atal Adas?'n?n etraf?ndaki alan r�zg�r s�rf� i�in uygun �ok uygundur. ?klim �zellikleri, �e?itli ve kaliteli otelleri ile Bodrum�a bir rakip olarak ortaya �?kmaya ba?lam??t?r. B�lge ayn? zamanda tar?m alan? olarak da geli?mi?tir. Mandalina, incir ve �z�m burada �ok bol yeti?tirilmektedir.


Sahil boyunca bir ba?tan di?er ba?a, nerede durulursa durulsun, neresinden bak?l?rsa bak?ls?n fark etmez, g�n�n en g�zel batt??? yerdir Turgutreis.  Zeytin a?a�lar?n?n dibinde k?pk?rm?z? sardunyalar, ayaklar alt?nda dipsiz bir deniz, ba? �st�nde Ege'nin derin mavili g�ky�z� ile g�nd�zleri de farkl? bir renktedir.


?rili ufakl? 14 adan?n olu?turdu?u Sporak grubu, Turgutreis'in hemen �n�nde s?ralanmaktad?r. Kos (?stank�y) ve Kalymnos gibi Yunan adalar? hemen bu ada grubunun yan?nda yer almaktad?r. Turgutreis�den Yunan Adalar?�na feribot seferleri bulunmaktad?r. �zel yatlar da g�n�birlik ya da konaklamal? olarak �zel seferler yapmaktad?r.


Cumartesi g�nleri kurulan, k�yl�lerin kendi �rettikleri sebze ve meyveleri sergiledi?i, taptaze, canl? ve parlak renklerle dolu tezg�hlar?n oldu?u, yar?madan?n d�rt bir yan?ndan yerli halk?n etti?i �nl� pazar? da beldeye gidildi?inden mutlaka ziyaret edilmesi �nerilen yerler aras?ndad?r.


YALI�?FTL?KBodrum merkezine 9km. uzakl?ktaki Yal?�iftlik'e, �am ormanlar?n?n aras?nda k?vr?la k?vr?la giden yol �zerindeki k�mbetlerin �n�nden ge�ilerek var?l?r. Bodrum�a geli?te Torba Kav?a??� ndan sola giden ve Yal?, �iftlik, K?z?la?a� k�y� yazan tabelan?n i?aret etti?i yola saparak ya da Bodrum �?k???nda Yoku?ba??�n? biraz ge�ince sa? tarafa ayr?lan Yal?, �iftlik, K?z?la?a� k�y� yoluna girerek ula?abilir.

Karaada'n?n bitiminden sonraki ilk koyda ve G�kova K�rfezi'nin giri?ini g�steren bu �ak?ll? sahilde, etrafa serpi?tirilmi? birka� restoran g�r�l�r. K?y?n?n do?u yan? kumluktur. Biraz daha ilerideki ?ss?z kayalar?n aras?nda tek ba??na denize girmek ve g�ne?lenmek m�mk�nd�r. Yal?�iftlik'ten d�rt kilometre sonra tar?mla u?ra?an �iftlikk�y'e var?l?r. Ta?tan yap?lma �iftlik evleri tepenin eteklerine yay?lm??t?r. Do?ayla i� i�e, k?vr?larak sakince ilerleyen bir yolu vard?r. Yol boyunca bolca, incir, badem (burada bademe payam denilir) ve zeytin a?ac? bulunur.  Ayr?ca ke�iboynuzu (ke�iboynuzunun bir di?er ad? harnup ise de ona da burada har?p derler) ile me?hurdur. Turizm elinin de?medi?i bu k�y, Bodrum Yar?madas? �zerindeki �iftlik ya?am?n?n do?al g�r�n�mlerini g�zler �n�ne serer. Belde daha �ok Yal?�iftlik olarak tan?nmaktad?r. Yol boyunca K?z?la?a� K�y��n�n evleri, incir bah�eleri, zeytinlikler ve �z�m �ardaklar? dizilidir. Onlar?n bitti?i yerde k?z?l�am ormanlar? manzaray? ye?illenerek devam ettirir.  Geren Kuyu isimli plaja yakla??rken, k�pr�n�n de oldu?u sa?a k?vr?lan viraj?dan sola sapan ve ancak �ok dikkat edilirse g�r�lebilecek toprak bir yol ve Alazeytin yazan bir tabela vard?r. Asl?nda orada Bodrum Yar?madas?�n?n en eski halklar?ndan olan Lelegler�in kurmu? olduklar? Syangela ?ehrinin kal?nt?lar? bulunmaktad?r.  Her ne kadar yar?madadaki Leleg ?ehirlerinden geriye, g�rsel a�?dan kayda de?er kal?nt?lar kalmam?? olsa da, ilgilenenler i�in yar?madan?n en eski ?ehirlerinden birisinin orada kuruldu?unun bilinmesi, g�r�lmesi a�?s?ndan �nemlidir.

Geren Kuyu Plaj?�na gelindi?inde deniz kokar araban?n i�i, e?er g�ky�z� temizse Dat�a Yar?madas?�n? rahat�a g�rmek m�mk�nd�r. Devam?ndaki k���k burun d�n�ld�kten sonra Yal?�iftlik ve Karg? Koylar? vard?r ve bu koylar?n denizi Bodrum�un en temiz denizi olarak bilinir.

Yal?�iftlik�den �iftlikk�y istikametinde ilerleyip k�y�n �?k???na gelen noktada yol ikiye ayr?l?r. Sa?a giden yol Maz?�ya �?kar. Maz?, do?al g�zellikleri ile g�renleri kendine hayran b?rakan, G�kova K�rfezi�nde yer alan k�y muhte?em bir denize sahiptir. Masmavi ve berrak sular?, yemye?il do?as?, an?t a?a�lar? ve an?t kayalar? ile Maz? K�y� Bodrum'da keyili bir g�n ge�irilebilecek en g�zel yerlerden biridir.

Bir�ok do?al ve yerel �r�n�n bulundu?u Mumcular pazar?, Pazar g�nleri kurulmaktad?r. 

YALIKAVAKYal?kavak, yar?madan?n do?al yap?s?yla en g�zal?c? b�lgesidir. K?y?lar? girintili �?k?nt?l?d?r, birbirinden g�zel k���k koylar? denize adeta dantel gibi i?lenmi?tir. Bodrum'a 18km. uzakl?ktad?r. Yar?madan?n kuzey bat? k�?esinde yer al?r. �� taraf? Ege Denizi ve Mandalya K�rfezi'yle �evrili olup yar?madan?n do?usunda G�ndo?an, g�ney bat?s?nda ise G�m�?l�k beldeleri bulunur. Yal?kavak K�rfezi�nde bug�ne kadarki arkeolojik buluntularda, belirli bir yerle?im yeri saptanmam??t?r. Arkeolojik buluntular, yerle?im yerinden �ok, yayg?n bir yap?lanma g�sterir. Ba??ms?z, tekil arkeolojik buluntular g�r�l�r. Ho? ve d�zenli bir yap?ya sahip olan kasabadaki baz? eski veya antik binalar �zenli bir restorasyon ile modern ya?am?n kullan?m?na a�?lm??t?r. Bu t�r yap?lardan biri, iyi bilinen ve �evrede ya?ayan sanat�?lar?n eserlerinin sergilendi?i bir mek�na d�n�?t�r�len eski su sarn?c?d?r. Bir di?eri ise hediyelik e?ya satan �ok bir ma?azaya d�n�?t�r�lm�? eski bir zeytinya?? fabrikas?d?r.

Bodrum'dan Yal?kavak'a yap?lan bir yolculukta �nce bir s?ra yel de?irmeni, daha sonra Yal?kavak�?n o e?siz manzaras? g�renleri b�y�ler. Ba?lang?�ta bir s�ngerci k�y� ve yar?madan?n en �nl� s�ngercilerinin do?du?u yer olan Yal?kavak, g�n�m�zde �ok �nemli bir turizm beldesine d�n�?m�?t�r. Tepelerde ve sahilde yer alan yel de?irmenleri, g�zel koylar?, doyumsuz g�n bat?m? manzaralar?, son y?llarda a�?lan kaliteli tesisleri ve yerli yabanc? l�ks yatlara ev sahipli?i yapan marinas? ile �n plana �?kar.


Yal?kavak k?y?lar?, t�rleri d�nya �l�e?inde tehdit alt?nda olan, say?lar? gitgide azalan "Monacus Monacus" ad?yla bilinen Akdeniz foklar?n?n da evidir.


G�nbat?mlar?n?n muhte?em tablolara d�n�?t�?� Yal?kavak sahilinden Geri?�e do?ru giden yol �zerinde birbirinden g�zel bal?k restoranlar? s?ralanm??t?r. Terk edilmi? eski Rum k�y� Sandima�ya u?ray?p buradaki tek ya?anan yer olan Sanat Evi Caf�de hem resim heykel sergisi gezip, hem de bir ?eyler i�mek m�mk�nd�r. Bu b�lgedeki Tilkicik, Pa?a ve A?a�ba?? koylar? g�zel ve b�y�k plajlara sahiptir. Sabah erken saatlerde arka K�d�r Koyu�na yap?lacak bir y�r�y�? ve orada y�zmek �ok keyifli bir alternatif olabilir.


Yal?kavak'ta konaklarken g�r�lmesi gereken bir di?er yer de Bodrum'un Tibet'i olarak adland?r?lan Geri? K�y�'d�r. Kahve evinde oturup g�n bat?m?n? izlemek �ok keyilidir.

Yerli yabanc? t�m seyahatseverlerin ziyaret etti?i Yal?kavak pazar? Per?embe g�nleri kurulmaktad?r.