header-logo2.png

MAV? YOLCULUK�Bodrum, do?usunda�G�kova K�rfezi�45 deniz mili i�erlere do?ru uzan?r. Oras? Nis�ine, Monte Karlo�suna,�Dalma�ya�k?y?lar?na ta? �?kart?r. Her ufak koyu Mersin ve ba?ka kokulu a?a�larla �evrili erimi? bir z�mr�t par�as?d?r. Denizlerinde u�an bal?klar u�ar. Da?lar?nda her biri 18 bin portakal veren portakal a?a�lar? y�kselir. D�nyan?n hi�bir yerinde rastlanmayan Buhur (Liquid Amber Styraxiflua) ormanlar? buradad?r. 1100 metreden denize tepe takla inen u�urumlar m? istersiniz, irili ufakl? ada k�meleri mi istersiniz, alt?n renkli plajlar m? istersiniz ?Ne isterseniz vard?r burada. �

Halikarnas Bal?k�?s?

Cevat ?akir KABAA?A�LI

T�rk Edebiyat?na bir�ok eser kazand?ran�Cevat ?akir Kabaa?a�l?�1925 y?l?nda Bodrum�a s�rg�ne g�nderildi?inde, bu cezay? verenler ona asl?nda hayat?n?n en g�zel hediyesini verdiklerini �ng�rememi?tir. Halikarnas Bal?k�?s? Bodrum�a yerle?tikten sonra s�ngerci kay?klar?n? kiralamaya ba?lam?? ve Homeros ile �l�ms�zle?mi? olan Ege sahillerini tekrardan ke?fetmeye ba?lam??t?r. Daha sonralar? Sabahattin Ey�bo?lu ve Azra Erhat gibi h�manist ayd?nlar da bu turlara kat?lm?? ve �H�rriyet� isimli tekne ile mavi yolculuk ser�venleri devam etmi?tir. Bu turlara �Mavi Yolculuk� ad?n? �ok m�tevazi ?artlarda ba?layan bu ilk yolculuklar? yapanlar vermi?tir. O tarihten bug�ne, mavi yolculu?un amac? e?lenceyle birlikte, Ege ve Akdeniz k?y?lar?n? ve bu k?y?lardaki ilk�a? uygarl?klar?n? tan?mak, do?adan kopan insan? do?ayla yeniden bulu?mas?n? sa?lamak, do?an?n sunmu? oldu?u c�mert co?rafyay? ve bu k?y?lar?n y�zy?llar boyunca bar?nd?rd??? tarihsel ve k�lt�rel hazineleri �z�msenmesini sa?lamak olmu?tur.


Eskiden s�nger tekneleriyle yap?lan turlar g�n�m�zde sadece bu yolculuklar i�in �retilmi? olan otel konforundaki yatlarla yap?larak�Ege ve Akdeniz�in turkuaz sular?nda tarih ve do?al g�zelliklerle kucakla?an cennetten d�?m�? koylar? ve adalar? ke?fetmeyi art?k eri?ilmez bir hayal olmaktan �?kar?yor. Romantik bir gulet ile do?an?n t�m tonlar?n? seyrederek el de?memi? koylar ve adalar aras?nda, Likya�n?n binlerce y?ll?k tarihsel ve k�lt�rel miras?n?n dekorunda, Kleopatra�n?n banyo yapt??? koylardan birinde y�zd�kten sonra, kendi tuttu?unuz bal?k ve a?�?n?z?n yapt??? T�rk mutfa??n?n bin bir �e?itli yemekleri ile sevdikleriniz ve dostlar?n?zla kadeh toku?turmak, g�ndelik rutin i?lerin stresini �am kokular?yla unutup, bir koyda uykuya dal?p, ba?ka bir koyda uyanmak, denizin tertemiz sular?yla y�z�n�z� y?kamak, bir hafta boyunca do?ayla b�t�nle?irken T�rkiye�nin en �nemli ve b�y�k turizm merkezlerinden birka�?n? g�rme f?rsat?n? elde etmektir mavi yolculuk.

Ye?ilin, mavinin, turuncunun, do?an?n renk c�mb�?�n�n en g�zel yans?malar?ndan olu?an bir zaman t�nelidir. Kara ile olan tek ba?lant?, tarih kokan minik kara par�ac?klar?d?r. Ya?am?n devam etti?inin en b�y�k g�stergesi ise do?an ve batan g�ne?tir. Bal?k�?n?n ruhuna ula?mak onu anlayabilmeyi umut etmektir. Cova dedi?i G�kova�n?n insan?n bu d�nyadaki cenneti oldu?unu anlamakt?r. Do?an?n tan?kl???d?r, bol oksijenin, muhte?em manzaralar?n sarho?lu?udur. Yenilen yeme?e, i�ilen i�kiye bal?klar?n, yakamozun e?li?idir. En bakir koylarda huzuru kucaklamak, deli mavinin tonlar?n? kovalamak,denizlerin enginli?ine, maviyle ye?ilin turkuaz rengi yaratt???na ?ahit olmak, be?ikte bir bebek gibi uykuya dalmakt?r �Mavi Yolculuk�.